O PRACOWNI

c740f2ca73fd70c9eb75e12c18c88476

AUTORSKA PRACOWNIA
ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. ARCHITEKT

URSZULA PISKA

Posiada uprawnienia :

  • architektoniczne wszelkich obiektów bez ograniczeń
  • architektoniczne – konserwatorskie przy zabytkach nieruchomych
  • konstrukcyjno budowlane
  • wykonywania ocen i badań technicznych budynków
  • kierowania, kontrolowania i nadzorowania budowy obiektów

 Autorska  Pracownia Architektoniczna prowadzi działalność gospodarczą od 1986 roku współpracując  na bieżąco z zespołem branżowym w zakresie konstrukcji statycznie niewyznaczalnych  oraz branży instalacyjnych: sanitarnej(woda, kanalizacja, gaz, co, wentylacja, klimatyzacja), elektrycznej  i drogowej.

Autorska  Pracownia Architektoniczna działając w imieniu Inwestora prowadzi sprawy formalno-prawne inwestycji, reprezentuje Inwestorów przed organami Administracji Publicznej w sprawach uzyskania decyzji o warunkach zabudowy ,pozwoleń na budowę, uzgodnień sanitarno-higienicznych , bhp oraz ochrony przeciwpożarowej obiektów.

WSPÓŁPRACA